(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-124633251-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Všeobecné obchodní podmínky2022-07-22T14:55:45+02:00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro rezervaci účasti na cvičeních, přednáškách, workshopech, pronájem prostor, či další služby na internetové stránce www.propojednisduverou.cz.
Tyto VOP upravují vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Objednatelem při objednávání a poskytování služeb.

2. Vymezení smluvních stran

2.1. Poskytovatelem je fyzická osoba Marie Ilkivová, IČ:04746325, se sídlem Nová 736, 252 64 Velké Přílepy 252 64, zapsanou v Živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu Černošice. (dále jen „Poskytovatel“).
2.2. Objednatelem je fyzická osoba, která uskuteční objednávku služeb Poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek uvedených výše nebo jiným způsobem (dále jen „Objednatel“).
2.3. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času. Tímto ovšem nejsou dotčeny níže uvedené možnosti zrušení rezervace služeb.

3. Rozsah služeb

3.1. Poskytovatel nabízí širokou škálu služeb, např. vzdělávání, cvičení, přednášky, workshopy, poradenství, pronájem prostor atd., pro jednoduchost se bude pro tyto služby dále používat jen označení „Akce“.

4. Zpracování osobních údajů

4.1. Bližší informace o zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany jsou specifikovány na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

5. Přihlášení na akci

5.1. Podmínkou účasti na akci je řádné podání přihlášky a zaplacení příslušné ceny akce, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem.
5.2. Přihlášením se na akci dle bodu 5.1 závazně potvrzujete svou účast.
5.3. Rezervace akcí provádíte přes online rezervační systém na webové stránce www.propojenisduverou.cz.
5.4. Při volné kapacitě se může účastník přihlásit až do doby konání akce.
5.5. V případě naplněné kapacity akce kontaktujte organizátora, pokud se místo uvolní, budete informování a můžete se přihlásit jako náhradník.

6. Sjednané služby

6.1. Detailní informace o akci a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci na webové stránce www.propojednisduverou.cz a/nebo na Facebookové stránce Centrum Propojeni s důvěrou. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit termín či místo realizace akce.

7. Cena a platby

7.1. Webové rozhraní Poskytovatele obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, Poskytovatel není plátcem DPH. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.
7.2. Cenu služeb lze v závislosti na formě rezervace uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
bezhotovostně platební kartou,
v hotovosti v Centru Propojeni s důvěrou na adrese Sochařská 4, 170 00 Praha 7,
bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 2101260015/2010, vedený u Fio banky, a. s.

8. Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce

8.1. Účastník akce má právo zrušit svou účast. Zrušení účasti musí být provedeno přímo prostřednictvím kontaktu na daného lektora.
8.2. V případě zrušení účasti nejpozději 10 hodin před jejím konáním v případě cvičení a nejpozději 24 hodin v případě přednášek, workshopů a podobných akcí je Objednateli vráceno 100 % zaplacené ceny.
8.3. V případě zrušení účasti po limitu uvedeném v bodě 8.2 nemá Objednatel nárok na vrácení zaplacené ceny.
8.4. V případě, že Objednatel za sebe na akci zajistí adekvátního náhradníka, je jeho účast hrazena ze zaplacené ceny rezervace.

9. Změny akce ze strany organizátora

9.1. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit, a to nejméně 6 hodin před jejím konáním. V tomto případě je přihlášeným účastníkům vráceno 100 % zaplacené ceny.
9.2. Organizátor může účastníkům navrhnout i změnu místa či termínu, v případě přijetí změny Objednatelem je účast uhrazena z původní zaplacené rezervace.

10. Reklamační řád

10.1. Objednatel má právo podat reklamaci nebo stížnost na poskytnuté akce, a to z důvodu způsobu výuky lektora, profesionální výkon lektora, organizace akce.
10.2. Reklamaci nebo stížnost uplatňuje Objednatel vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to e-mailem na marie@ammadula.cz
10.3. Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat: jméno a příjmení Objednavatele, kontaktní údaje Objednavatele (e-mail, telefon), číslo objednávky (případně variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě), popis předmětu reklamace. Nebude-li zaslaná písemnost Objednavatele Poskytovateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace.
10.4. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace od Objednavatele. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena na výše uvedenou adresu Poskytovatele. Pokud Poskytovatel uzná reklamaci jako oprávněnou, zajistí obratem nápravu stavu a nabídne Objednavateli adekvátní kompenzaci, ať již formou náhradního plnění nebo finanční a to na základě dohody s ohledem na preferenci Objednatele.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

V Praze dne 1. 11. 2019

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. ROZUMÍM